Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Moduł przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które prowadzą pełną księgowość – tzw. księgowość kontową zgodnie z ustawą o rachunkowości.


Funkcjonalności:

  • tworzenie okresów obrachunkowych
  • tworzenie wielopoziomowego planu kont
  • funkcja grup kont
  • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych
  • tworzenie zestawień obrotów i sald
  • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji
  • predekretacja dokumentów
  • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji
  • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7
  • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
  • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8
  • przygotowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji rocznych
  • start bilansu otwarcie na podstawie sald kont z poprzedniego roku
  • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów Comarch ERP Optima
  • parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych
  • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków
  • tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych